Archive for the ‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ’ Category

Φεβ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 24/02/2020 Αρ. Πρωτ: 510

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της προμήθειας ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θέρμης», προϋπολογισμού 25.520,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Θέρμης», 10.000 χιλιάδων φύλλων μηνιαίως, για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2020. Η προμήθεια αυτή έχει ως στόχο να προβάλλει τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση και να ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Θέρμης για τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δομές που υλοποιεί. Συγκεκριμένα η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει: Παραγωγή εντύπου και ειδικότερα: εκτύπωση OFFSET (μοντάζ, εκτύπωση σε κυλινδρική, ή επίπεδη ή κυλινδρικής αμφίπλευρης βιβλιοδεσίας (δίπλωμα). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκτύπωση του περιοδικού εντύπου είναι τα εξής: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Σχήμα – Διάσταση 29Χ36 cm κλειστό Αριθμός σελίδων 32 Ποσότητα 10.000 αντίτυπο ανά μήνα Αριθμός χρωμάτων 4 χρώματα (τετραχρωμία) Φιλμ από CDP Ναι / CMYK Είδος χαρτιού Δημοσιογραφικό (τουλάχιστον 49γρ) Βιβλιοδεσία Καρφίτσα & Δίπλωμα στα δύο Ειδικές εργασίες Εκτυπωμένα τετρασέλιδα διπλωμένα και περασμένα το ένα μέσα στο άλλο.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΠΠΑΘ, που βρίσκονται στην οδό Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 12.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Το διάστημα υποβολής προσφορών ορίζεται από 25/02/2020 έως 09/03/2020 καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 9.00 έως 13.00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/03/2020 και ώρα 13.00 π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί έτσι όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC006330966 και στην ιστοσελίδα της Επιχείρηση «www.deppath.gr». Η συνολική προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας, ορίζεται από την υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2020. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Υπεύθυνη κα. Τσίτσογλου Παναγιώτα), τηλ.: 2310461655- 2310463423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιαν 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 29/01/2020

Αρ. Πρωτ: 254

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & ταχυμεταφορών (COURIER), προϋπολογισμού 398,10€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης για την ανωτέρω υπηρεσίες, μέχρι την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 13:00.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, τηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιαν 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 20/01/2020

Αρ. Πρωτ: 153

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης αεροπανό, προϋπολογισμού 5.058,60€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Παρασκευή 24/01/2020 και ώρα 13:00. Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει: α. Οικονομική προσφορά. β. Την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΗΛ. 2310463423, ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: p-tsitsoglou@thermi.gr, (ΦΑΞ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Δεκ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 12/12/2019 Αριθμ. Πρωτ. 3888

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, προϋπολογισμού 4.697,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες, μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019 και ώρα 13:00. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης. H προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, τηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Νοέ 27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 27/11/2019 Αριθμ. Πρωτ. 3745

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, προϋπολογισμού 3.857,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες, μέχρι την Τρίτη 03/12/2019 και ώρα 13:00. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης και τα παρακάτω δικαιολογητικά: H προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, τηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ