Author Archive

Ιούλ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Θέρμη 13/07/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 729

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

.Την υπ΄αριθμ. 47/29-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που αφορά την υποβολή αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων   καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού, εκατόν σαράντα δύο  (142) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) περιόδου 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Την υπ’ αριθ. 32641/26-4-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Την υπ΄αριθμ. 80/5-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την έγκριση πρόσληψης  έξι (6) ατόμων  καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού γα τη λειτουργία των τμημάτων  Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων της ΔΕΠΠΑΘ κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022

Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Ιούλ 08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 08/07/2021

                                                                                        Αρ. Πρωτ: 721

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου,

 για τη στέγαση του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων της Επιχείρησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγάσει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης. 

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει:

Να βρίσκεται εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων. Να αποτελείται από 200 τ.μ. ωφέλιμων χώρων που μπορεί να αναπτύσσονται σε δύο (2) επίπεδα. Να αποτελείται από ισόγειο χώρο ο οποίος θα διαθέτει φυσικό φωτισμό – αερισμό, δύο (2) αίθουσες 120 και 50 τ.μ.  αντίστοιχα, καθώς και χώρο κουζίνας και WC. Πρώτο όροφο (ή ανώγειο) ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον 3 αίθουσες διδασκαλίας 12 τ.μ. έκαστη, χώρο υποδοχής κοινού, κουζίνα, WC και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 120 τμ. Να πληροί τις προδιαγραφές στατικής επάρκειας για την προβλεπόμενη χρήση. Να πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με την εγκ. 9 (α.π.οικ.29467/13-06-2012, ΑΔΑ:Β4Λ30-9ΙΑ) τους Ν.4030/11 και Ν.4067/12 ως ισχύουν και την 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ-18/Β’/15-01-2002) ως ισχύει

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι (2) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλα 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι και την 05-08-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ  στα γραφεία της Επιχείρησης σε φάκελο ο οποίος να περιέχει:

Εγγραφή εκδήλωση ενδιαφέροντος του φυσικού προσώπου, με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή στη διαδικασία της δημοπρασίας. Υπεύθυνη δήλωση  (Ν. 1599/86)  του προσφέροντος ιδιοκτήτη ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο κάθε δουλείας ή / και βάρους και ουδεμία υποχρέωση της Επιχείρησης δεν υφίσταται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη οφειλή προς οποιονδήποτε τρίτο. Αντίγραφο/α δελτίου/ων ταυτότητας του/ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και νομίμως θεωρημένα τοπογραφικά 

β) Πιστοποιητικό/ά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης που βρίσκονται επί των οδών Δημητρίου-Καραολή & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, καθημερινά και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ., Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 463423, 461655.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιούν 29

ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2021

ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 2021ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣΑπό 5 Ιουλίου έως 2 Σεπτεµβρίου 2021«Τέχνες και Κινηµατογράφος» η φετινή θεµατική των θερινών κινηµατογραφικώνπροβολών, που υποδέχονται, για ακόµα µια φορά, το κοινό στο πλαίσιο λειτουργίαςτου Δηµοτικού Θερινού Κινηµατογράφου του Δήµου Θέρµης.Από τις 5 Ιουλίου έως τις 2 Σεπτεµβρίου, οι καλοκαιρινές βραδιές µας γεµίζουν µε τηνλάµψη και τη µαγεία του κινηµατογράφου. Οι υπαίθριες κινηµατογραφικές προβολέςεπιστρέφουν και πάλι στο γνώριµο χώρο του «Σινέ Θερµαΐς», αλλά και για δεύτερησυνεχόµενη χρονιά, στο Κινηµατοθέατρο Bασιλικών «Άλσος Φώφης Πατίκα» και στοΚέντρο Πολιτισµού Τριλόφου (Πέτρινο).Από Δευτέρα έως Πέµπτη υποδεχόµαστε τους αγαπηµένους µας σινεφίλ σεκινηµατογραφικές βραδιές µε εξαιρετικές ταινίες. Ας αποδράσουµε παρέα στο µαγικόκόσµο του κινηµατογράφου.Φέτος το πρόγραµµα περιλαµβάνει συνολικά πέντε ταινίες µε κοινή θεµατική τις Τέχνες.Την πολυαγαπηµένη ταινία του Άγγελου Φραντζή βασισµένη στη ζωή της διάσηµηςστιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, Ευτυχία. Το πορτρέτο ενός µεγάλουκαλλιτέχνη, ενός ζωντανού µύθου, του Carlos Saura, Saura(s) του Félix Viscarret, σεσυνεργασία µε την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα. Τηβραβευµένη µε Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες ταινία, Το τετράγωνο του ΡούµπενΈστλουντ. Το ντοκιµαντέρ STRINGless του Αγγελου Κοβότσου που τιµήθηκε µε τοΒραβείο Κοινού στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης και την πολυβραβευµένηκαι τρυφερή ταινία του Λεβάν Ακίν Και µετά χορέψαµε. Τέλος, στο πρόγραµµαπεριλαµβάνονται οι βραβευµένες ταινίες του 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού ΜήκουςΔράµας σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράµας καθώς και το 6οΑφιέρωµα στον Ιταλικό Κινηµατογράφο Μικρού Μήκους – “ 10 Corti in giro per il mondo” σε συνεργασία µε το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και µε την στήριξη τηςΟΚΛΕ, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL Λέρου, στο πλαίσιο του ΔικτύουΕλληνο-Ιταλικης Πολιτιστικής Συνεργασίας και της πρωτοβουλίας Tempo Forte που θαπροβληθούν στο πλαίσιο του 2oυ Φεστιβάλ Θερινού Κινηµατογράφου #aasff2021 τουΣυλλόγου Νεολαίας Αγίου Αντωνίου .Είσοδος, όπως πάντα, ελεύθερη. Οι προβολές θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µεόλες τις υγειονοµικές υποδείξεις που ισχύουν.* ΠληροφορίεςΚέντρο Πολιτισµού Θέρµης – Τηλ: 2310 463423 και 2310 461655, στην ιστοσελίδα τηςΔΕΠΠΑΘ στη διεύθυνση www.deppath.gr και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης FB Culture Thermi και Twitter: CultureThermi

Χώροι:«Σινέ Θερµαΐς», Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης (60 θέσεων)Κινηµατοθέατρο Bασιλικών «Άλσος Φώφης Πατίκα» (80 θέσεων)Κέντρο Πολιτισµού Τριλόφου (Πέτρινο) (80 θέσεων)Τιµές εισιτηρίων: Είσοδος ελεύθερη (προσκλήσεις διατίθενται µόνο ηλεκτρονικά µέσωτης ιστοσελίδας της ΔΕΠΠΑΘ στη διεύθυνση www.deppath.gr και του www.ticketmaster.gr)Σηµείωση: Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική από κάθε θεατή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στον χώρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΙΟΥΛΙΟΣ 2021 (21:30)5-8 Ιουλίου| Ευτυχία12-15 Ιουλίου| Saura(s)19-22 Ιουλίου | Το τετράγωνο

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 (21:00)19, 23-24 Αυγούστου | STRINGless21-22 Αυγούστου | 2ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηµατογράφου Νεολαίας Αγίου Αντωνίου28-29 Αυγούστου | 2ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηµατογράφου Νεολαίας Αγίου Αντωνίου30-31 Αυγούστου| Και µετά χορέψαµε

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (21:00)2 Σεπτεµβρίου| Το Φεστιβάλ Δράµας Ταξιδεύει

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣΕυτυχίαΔραµατική/ Βιογραφική | 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 123′Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Άγγελος Φραντζήςµε τους: Κάτια Γκουλιώνη, Πυγµαλίωνα Δαδακαρίδη, Καρυοφυλλιά Καραµπέτη, ΝτίναΜιχαηλίδου, Θάνο ΤοκάκηΈνα κορίτσι µικροπαντρεµένο ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα µε τη µητέρα και τιςδυο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεµού παίρνει απόφαση να µην αφήσει τη ζωή να τηνπροσπεράσει αλλά να τη ζήσει όπως θέλει. Διάσηµη στιχουργός πια, η ΕυτυχίαΠαπαγιαννοπούλου εµφανίζεται σε µια βραδιά που διοργανώνεται προς τιµήν της. Παρόντες όλοι οι σπουδαίοι δηµιουργοί µε τους οποίους έχει συνεργαστεί, εκείνης ονους, όµως, τρέχει στο παρελθόν…5-6 Ιουλίου|Σινε Θερµαΐς7 Ιουλίου|Κινηµατοθέατρο Bασιλικών ”Αλσος Φώφης Πατίκα”8 Ιουλίου|Κέντρο Πολιτισµού Τριλόφου (Πέτρινο)

Saura(s)Ντοκιµαντέρ | 2017 | Διάρκεια: 86΄Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία: Félix Viscarretµε τους Eulàlia Ramon, Carlos Saura Medrano, Anna Saura Ramón, Adrián Saura, Antonio Saura, Carlos Saura, Diego Saura, Manuel SauraO Carlos Saura, ένας ζωντανός µύθος. O Félix Viscarret, o σκηνοθέτης που θέλει νακάνει ένα πορτραίτο αυτού του µεγάλου καλλιτέχνη. Έχει ένα σχέδιο. Φαίνεται εξαιρετικό.Θα προσπαθήσει να αναδείξει την πιο οικεία πλευρά του Saura µέσα από συνοµιλίεςτης αραγονικής µεγαλοφυίας µε τα 7 παιδιά του. Όλοι δέχονται. Αλλά του Saura δεντου αρέσει να µιλάει για το παρελθόν του. Ο Viscareret επιµένει. Του Saura του αρέσεινα ζωγραφίζει. Και η φωτογραφία. Ο Viscareret δεν παραιτείται. Προσπαθεί.Σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα12-13 Ιουλίου|Σινε Θερµαΐς14 Ιουλίου|Κινηµατοθέατρο Bασιλικών ”Αλσος Φώφης Πατίκα’’15 Ιουλίου|Κέντρο Πολιτισµού Τριλόφου (Πέτρινο)

Το τετράγωνο (The Square)Κοµεντί 2017 | Έγχρ. | Διάρκεια: 142′Σουηδική ταινία, σκηνοθεσία Ρούµπεν Έστλουντµε τους: Ελίζαµπεθ Μος, Ντόµινικ Γουέστ, Κλάενς ΜπανγκΟ Κρίστιαν, εικαστικός επιµελητής σε κορυφαίο σουηδικό µουσείο σύγχρονης τέχνης,προετοιµάζεται για τα εγκαίνια του φιλόδοξου project «Το τετράγωνο». Η κλοπή τουπορτοφολιού και του κινητού του όµως θα τον παρασύρουν σε ένα στρόβιλοαναπάντεχων αντιδράσεων µε ανεξέλεγκτες συνέπειες.19-20 Ιουλίου | Σινε Θερµαΐς21 Ιουλίου|Κινηµατοθέατρο Bασιλικών ”Αλσος Φώφης Πατίκα’’22 Ιουλίου|Κέντρο Πολιτισµού Τριλόφου (Πέτρινο)

STRINGlessΝτοκιµαντέρ | 2017 | Διάρκεια 87’Ελληνική ταινία, σκηνοθεσία: Αγγελου Κοβότσου«Μια ορχήστρα αποτελείται από µία κιθάρα, ένα µπάσο, ένα πιάνο και τύµπανα. Α! Καιµια φωνή. Σωστά; Λάθος! Μια ορχήστρα µπορεί να αποτελείται από πέντε φωνές πουκάνουν τα πάντα. Πέντε γυναίκες. Πέντε ζωές. Που αγωνίζονται να επιβιώσουν στοδύσκολο καλλιτεχνικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, δηµιουργώντας µια µουσικήεναλλακτική. Μια µουσική µε γυναικεία ταυτότητα. Προσπαθούν να κρατηθούνενωµένες. Θα τα καταφέρουν;»Στο ντοκιµαντέρ «Στρίγγλες» / “StringLess” οι ιστορίες ζωής των πέντε γυναικών τουγκρουπ, µπλέκονται µε τις ιστορίες των τραγουδιών τους. Και τα τραγούδια τους, παραδοσιακά και όχι µόνο, από όλο τον κόσµο, ερµηνευµένα µ’ έναν µοναδικό τρόπο,αφηγούνται τη µεγάλη ιστορία της γυναίκας και των πολλαπλών ρόλων της.Το ντοκιµαντέρ τιµήθηκε µε το Βραβείο Κοινού στο 19ο Φεστιβάλ ΝτοκιµαντέρΘεσσαλονίκης.19 Αυγούστου | Κινηµατοθέατρο Bασιλικών ”Αλσος Φώφης Πατίκα’’23-24 Αυγούστου|Σινε Θερµαΐς

6ο Αφιέρωµα στον Ιταλικό Κινηµατογράφο Μικρού Μήκους Dieci Corti in giro per ilMondo – 2021Στo πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο-Ιταλικης Πολιτιστικής Συνεργασίας, υπό την αιγίδα τουΙταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό ΣύλλογοAIAL Λέρου.Come un uovo nel radiatore – Davide Maria Valsecchi (2020,10′)Cracolice – Fabio Serpa (2020, 12′)En rang par deux – M. Giusti, V. Mancini, E. Bosco (2020, 7’)La terra delle onde – Francesco Lorusso (2020, 17′)Le mosche – Edgardo Pistone (2020, 15’)Macchiato – Prospero Pensa (2020, 18′)Paese che vai – Luca Padrini (2020, 11′)Slow – Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi (2020, 11’)Threads Of Desire – Bianca Di Marco (2021, 14′)Tropicana – Francesco Romano (2020, 13′)Στο πλαίσιο του 2oυ Φεστιβάλ Θερινού Κινηµατογράφου #aasff2021 του ΣυλλόγουΝεολαίας Αγίου Αντωνίου| Άγιος Αντώνιος

Και µετά χορέψαµε (And Then We Danced)Δραµατική | 2019 | Έγχρ. | Διάρκεια: 105′Γεωργιανή ταινία, σκηνοθεσία: Λεβάν Ακίνµε τους: Λεβάν Γκεµπαλχιάνι, Μπάχι Λαβισβίλι, Άνα ΓιαβακισβίλιΟ Μεράµπ χορεύει από µικρός µαζί µε τη Μέρι στην ακαδηµία χορού της Τιφλίδας καιείναι έτοιµος να διεκδικήσει µια περιζήτητη θέση σολίστα. Όλα ανατρέπονται όµωςόταν εµφανίζεται στη σχολή ο χαρισµατικός Ιρακλί.H επίσηµη υποβολή της Σουηδίας για τα Οσκαρ, µια δυνατή ιστορία πάθους κόντρασε όλες τις συµβάσεις. Πρεµιέρα στο Δεκαπενθήµερο των Σκηνοθετών στις Κάννες.30-31 Αυγούστου|Σινε Θερµαΐς

Το Φεστιβάλ Δράµας ΤαξιδεύειΣτο Σινέ Θερµαΐς έρχεται και φέτος το Φεστιβάλ Δράµας ύστερα από συνεργασία τουµε τη ΔΕΠΠΑΘ Δήµου Θέρµης, στο πλαίσιο του προγράµµατος “Το Φεστιβάλ Δράµαςταξιδεύει”. 20 βραβευµένες ταινίες από το ελληνικό πρόγραµµα του φετινού 43ουΦεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράµας θα προβληθούν µε ελεύθερη είσοδο.2 Σεπτεµβρίου|Σινε Θερµαΐς

2ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου Νεολαίας Αγίου Αντωνίου

Αύγουστος 2021

Αναλυτικό πρόγραμμα προβολών στην ιστοσελίδα: stegineolaias.webnode.gr

Οι κινηματογραφικές προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας, την Πρεσβεία της Ισπανίας, το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα, την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΑΙΑΛ της Λέρου και με την στήριξη της ΟΚΛΕ, στο πλαίσιο του Δικτύου Ελληνο-Ιταλικής Πολιτιστικής Συνεργασίας και του Tempo Forte Italia_Ελλάδα.

Ιούν 22

«Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά, έτους 2021»

          Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται να λειτουργήσει την «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά» ηλικίας 5-12 ετών, το χρονικό διάστημα από Δευτερα 28 Ιουνίου μέχρι και Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού.

          Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ..

          Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε δώδεκα (12,00) ευρώ το παιδί ανά βδομάδα. Για δύο (2) ή τρία (3) παιδιά ή και περισσότερα (αδέρφια) που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8,00) ευρώ το παιδί ανά βδομάδα.

          Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην προαναφερόμενη δράση, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deppath.gr)) στο Π.Κ. Θέρμης και στο Κ.Π. Ν.Ραιδεστού.

Η υποβολή των αιτήσεων  ξεκινάει από  την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Τα παιδιά θα προσέρχονται την πρώτη ημέρα κάθε εβδομάδας με υπεύθυνη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης της υπεύθυνης δήλωσης, το παιδί δεν θα γίνεται αποδεκτό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Βεβαίωση ιατρού για την καλή υγεία του μαθητή.                                                                                  Αποδεικτικό εργασίας μητέρας ή κάρτα ανεργίας.                                   Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ ή  Έντυπο Ε1 της  φορολογικής δήλωσης  για την απόδειξη τόπου κατοικίας.

Πληροφορίες:

Π.Κ. Θέρμης:

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 20.00 (το διάστημα 24 – 30/6/2021)

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 14.00 (το διάστημα 1 – 30/7/2021)

Τηλεφ: 2310463423,  2310461655

Κ.Π. Ν.Ραιδεστού:

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 15.00. Τηλεφ: 2310465607

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Παπαδάκη Αθηνά

Μαρ 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 29/03/2021

                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 270

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της προμήθειας ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θέρμης», προϋπολογισμού 29.400,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Θέρμης», 10.000 χιλιάδων φύλλων μηνιαίως. Η προμήθεια αυτή έχει ως στόχο να προβάλλει τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση και να ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Θέρμης για τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δομές που υλοποιεί.

Συγκεκριμένα η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει:

Παραγωγή εντύπου και ειδικότερα: εκτύπωση OFFSET (μοντάζ, εκτύπωση σε κυλινδρική, ή επίπεδη ή κυλινδρικής αμφίπλευρης βιβλιοδεσίας (δίπλωμα).

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Υπεύθυνη κα. Τσίτσογλου Παναγιώτα), τηλ.: 2310461655- 2310463423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ