Author Archive

Απρ 06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέρμη, 6 Απριλίου 2020

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. κατ’ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του », με απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους σπουδαστές-συμμετέχοντες στις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που υλοποιεί η επιχείρηση από 11/3/2020 μέχρι νεωτέρας.

Φεβ 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέρμη, 27 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Υγείας, όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Θέρμης ακυρώνονται.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.

Αθηνά Παπαδάκη

Φεβ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

24/02/2020 Αρ. Πρωτ: 512

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας παραγωγής ενημερωτικού περιοδικού έντυπου προϋπολογισμού 50.500,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών παραγωγής ενημερωτικού περιοδικού έντυπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Θέρμης σε μηνιαία βάση το περιεχόμενο του οποίου θα περιλαμβάνει πληροφορίες και φωτογραφίες τόσο για τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση, όσο και ενημερώσεις για τη λειτουργία των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δομών που υλοποιεί. Συγκεκριμένα η παραγωγή θα περιλαμβάνει: 1. Παραγωγή δημιουργικού και ειδικότερα: στοιχειοθεσία, σχεδιασμό, σελιδοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα, γραφίστικη επιμέλεια και ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών. 2. Δημοσιογραφική επιμέλεια και ειδικότερα: συγκέντρωση υλικού, σύνταξη κειμένων, παραγωγή κασέ. 3. Γλωσσική επιμέλεια και ειδικότερα: επιμέλεια σύνταξης και ορθογραφίας. 4. Φωτορεπορτάζ και ειδικότερα: προμήθεια φωτογραφιών των πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων καθώς και των πρωτοβουλιών που αφορούν στο Δημοτική Επιχείρηση Θέρμης.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΠΠΑΘ, που βρίσκονται στην οδό Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 11.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Το διάστημα υποβολής προσφορών ορίζεται από 25/02/2020 έως 09/03/2020 καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 9.00 έως 13.00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/03/2020 και ώρα 13.00 π.μ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί έτσι όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC006331352 και στην ιστοσελίδα της Επιχείρηση «www.deppath.gr». Η συνολική προθεσμία υλοποίησης της υπηρεσίας, ορίζεται από την υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2020.

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Υπεύθυνη κα. Τσίτσογλου Παναγιώτα), τηλ.: 2310461655- 2310463423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Φεβ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 24/02/2020 Αρ. Πρωτ: 510

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της προμήθειας ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θέρμης», προϋπολογισμού 25.520,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Θέρμης», 10.000 χιλιάδων φύλλων μηνιαίως, για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2020. Η προμήθεια αυτή έχει ως στόχο να προβάλλει τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση και να ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Θέρμης για τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δομές που υλοποιεί. Συγκεκριμένα η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει: Παραγωγή εντύπου και ειδικότερα: εκτύπωση OFFSET (μοντάζ, εκτύπωση σε κυλινδρική, ή επίπεδη ή κυλινδρικής αμφίπλευρης βιβλιοδεσίας (δίπλωμα). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την εκτύπωση του περιοδικού εντύπου είναι τα εξής: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Σχήμα – Διάσταση 29Χ36 cm κλειστό Αριθμός σελίδων 32 Ποσότητα 10.000 αντίτυπο ανά μήνα Αριθμός χρωμάτων 4 χρώματα (τετραχρωμία) Φιλμ από CDP Ναι / CMYK Είδος χαρτιού Δημοσιογραφικό (τουλάχιστον 49γρ) Βιβλιοδεσία Καρφίτσα & Δίπλωμα στα δύο Ειδικές εργασίες Εκτυπωμένα τετρασέλιδα διπλωμένα και περασμένα το ένα μέσα στο άλλο.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΕΠΠΑΘ, που βρίσκονται στην οδό Καραολή – Δημητρίου & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, την Τρίτη 10/03/2020 και ώρα 12.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Το διάστημα υποβολής προσφορών ορίζεται από 25/02/2020 έως 09/03/2020 καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 9.00 έως 13.00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/03/2020 και ώρα 13.00 π.μ. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί έτσι όπως προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20PROC006330966 και στην ιστοσελίδα της Επιχείρηση «www.deppath.gr». Η συνολική προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας, ορίζεται από την υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2020. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Υπεύθυνη κα. Τσίτσογλου Παναγιώτα), τηλ.: 2310461655- 2310463423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιαν 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 29/01/2020

Αρ. Πρωτ: 254

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών & ταχυμεταφορών (COURIER), προϋπολογισμού 398,10€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης για την ανωτέρω υπηρεσίες, μέχρι την Παρασκευή 31/01/2020 και ώρα 13:00.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, τηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ