Archive for the ‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ’ Category

Αυγ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) πρόκειται να προβεί σε απευθείας εκμίσθωση χώρου στο Φράγμα Θέρμης για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιχείρηση στο πλαίσιο των  «ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 2022».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ιούλ 05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αυγ 05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη,05-08-2021 

                                 Αριθμ. Πρωτ.: 864

  

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) πρόκειται να προβεί σε απευθείας εκμίσθωση χώρου στο Φράγμα Θέρμης για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιχείρηση στο πλαίσιο των  «ΘΕΡΜΗΣ ΔΡΩΜΕΝΩΝ 2021».

Σημειώνεται ότι η μίσθωση αυτή, ρητά εξαιρείται της προστασίας του Ν.813/1978 «Περί εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με τη σαφή διάταξη του εδαφ. Δ΄ του άρθρου 3 και του άρθρου 2 του Ν. 1229/1982.

Η διάρκεια της απευθείας προαναφερόμενης εκμίσθωσης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 καθώς και της υπ’ αρ. 103/2021 απόφασης του Δ.Σ της Επιχείρησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει υπόψη του τα παρακάτω:

1.      Ο υπό εκμίσθωση χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως χώρος τροφοδοσίας. Οι τιμές πώλησης των προσφερομένων προϊόντων δεν θα είναι ανώτερες των τιμών των αγορανομικών διατάξεων.

2.      Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα υλοποίησης των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Επιχείρηση, συγκεκριμένα την 1η, 3η και 6η Σεπτεμβρίου 2021.

3.      Το ελάχιστο ποσό του μισθώματος ανέρχεται στο ποσό ύψους 700,00€ για κάθε εκδήλωση. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας θα ακολουθούν το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί. Δεκτή θα γίνει η προσφορά του ενδιαφερόμενου, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο τίμημα για την μίσθωση.

5.      Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο γραφείο Λογιστηρίου της Επιχείρησης σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως εξής:  1η δόση την 02/09/2021, 2η δόση την 04/09/2021 και 3η δόση την 07/09/2021. Από το λογιστήριο ο μισθωτής θα λάβει σχετικό γραμμάτιο είσπραξης, που θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του μισθώματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο με τα οριζόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά καθώς και την προσφορά του για το μίσθωμα ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία έχει ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 103/2021 απόφαση του Δ.Σ της Επιχείρησης, την 11/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., στην έδρα της Επιχείρησης , η οποία βρίσκεται επί της οδού Δημητρίου Καραολή και Καπετάν Χάψα γωνία.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1.      Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

2.      Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα που ισχύει κατά τη προαναφερόμενη ημερομηνία.

3.      Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ούτε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης.

 Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, είτε πρωτότυπα είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς τους,  όπως ορίζεται στον Ν.4250/ΦΕΚ 74Α/26-3-2014, εκτός της φορολογικής ενημερότητας η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη όπως ο νόμος ορίζει.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων ή ενώσεων υποβάλλονται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύστασή τους, καθώς και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο ή την ένωση.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται,  σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της διαδικασίας να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, όπως αυτοί αποτυπώνονται και στην παρούσα πρόσκληση.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαδάκη Αθηνά

Ιούλ 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Θέρμη 13/07/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 729

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

.Την υπ΄αριθμ. 47/29-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που αφορά την υποβολή αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων   καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού, εκατόν σαράντα δύο  (142) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) περιόδου 2021-2022, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους

Την υπ’ αριθ. 32641/26-4-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΠΛ46ΜΤΛ6-2Ω2) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

Την υπ΄αριθμ. 80/5-07-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης για την έγκριση πρόσληψης  έξι (6) ατόμων  καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού γα τη λειτουργία των τμημάτων  Φιλαρμονικής της Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων της ΔΕΠΠΑΘ κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2022

Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα

Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών καθώς και τον Κανονισμό Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Ιούλ 08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 08/07/2021

                                                                                        Αρ. Πρωτ: 721

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου,

 για τη στέγαση του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων της Επιχείρησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγάσει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης. 

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει:

Να βρίσκεται εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων. Να αποτελείται από 200 τ.μ. ωφέλιμων χώρων που μπορεί να αναπτύσσονται σε δύο (2) επίπεδα. Να αποτελείται από ισόγειο χώρο ο οποίος θα διαθέτει φυσικό φωτισμό – αερισμό, δύο (2) αίθουσες 120 και 50 τ.μ.  αντίστοιχα, καθώς και χώρο κουζίνας και WC. Πρώτο όροφο (ή ανώγειο) ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον 3 αίθουσες διδασκαλίας 12 τ.μ. έκαστη, χώρο υποδοχής κοινού, κουζίνα, WC και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 120 τμ. Να πληροί τις προδιαγραφές στατικής επάρκειας για την προβλεπόμενη χρήση. Να πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με την εγκ. 9 (α.π.οικ.29467/13-06-2012, ΑΔΑ:Β4Λ30-9ΙΑ) τους Ν.4030/11 και Ν.4067/12 ως ισχύουν και την 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ-18/Β’/15-01-2002) ως ισχύει

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι (2) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλα 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι και την 05-08-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ  στα γραφεία της Επιχείρησης σε φάκελο ο οποίος να περιέχει:

Εγγραφή εκδήλωση ενδιαφέροντος του φυσικού προσώπου, με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή στη διαδικασία της δημοπρασίας. Υπεύθυνη δήλωση  (Ν. 1599/86)  του προσφέροντος ιδιοκτήτη ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο κάθε δουλείας ή / και βάρους και ουδεμία υποχρέωση της Επιχείρησης δεν υφίσταται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη οφειλή προς οποιονδήποτε τρίτο. Αντίγραφο/α δελτίου/ων ταυτότητας του/ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και νομίμως θεωρημένα τοπογραφικά 

β) Πιστοποιητικό/ά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης που βρίσκονται επί των οδών Δημητρίου-Καραολή & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, καθημερινά και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ., Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 463423, 461655.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ