Archive for the ‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ’ Category

Ιούλ 08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 08/07/2021

                                                                                        Αρ. Πρωτ: 721

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου,

 για τη στέγαση του Κέντρου Πολιτισμού Ταγαράδων της Επιχείρησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγάσει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης. 

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει:

Να βρίσκεται εντός του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων. Να αποτελείται από 200 τ.μ. ωφέλιμων χώρων που μπορεί να αναπτύσσονται σε δύο (2) επίπεδα. Να αποτελείται από ισόγειο χώρο ο οποίος θα διαθέτει φυσικό φωτισμό – αερισμό, δύο (2) αίθουσες 120 και 50 τ.μ.  αντίστοιχα, καθώς και χώρο κουζίνας και WC. Πρώτο όροφο (ή ανώγειο) ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον 3 αίθουσες διδασκαλίας 12 τ.μ. έκαστη, χώρο υποδοχής κοινού, κουζίνα, WC και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τουλάχιστον 120 τμ. Να πληροί τις προδιαγραφές στατικής επάρκειας για την προβλεπόμενη χρήση. Να πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ σύμφωνα με την εγκ. 9 (α.π.οικ.29467/13-06-2012, ΑΔΑ:Β4Λ30-9ΙΑ) τους Ν.4030/11 και Ν.4067/12 ως ισχύουν και την 52487/16-11-2001 (ΦΕΚ-18/Β’/15-01-2002) ως ισχύει

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι (2) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλα 2 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι και την 05-08-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ  στα γραφεία της Επιχείρησης σε φάκελο ο οποίος να περιέχει:

Εγγραφή εκδήλωση ενδιαφέροντος του φυσικού προσώπου, με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή στη διαδικασία της δημοπρασίας. Υπεύθυνη δήλωση  (Ν. 1599/86)  του προσφέροντος ιδιοκτήτη ότι έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο είναι ελεύθερο και απαλλαγμένο κάθε δουλείας ή / και βάρους και ουδεμία υποχρέωση της Επιχείρησης δεν υφίσταται για οποιαδήποτε ενδεχόμενη οφειλή προς οποιονδήποτε τρίτο. Αντίγραφο/α δελτίου/ων ταυτότητας του/ων φυσικού/ων προσώπου/ων ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή σύμπραξης ή ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και νομίμως θεωρημένα τοπογραφικά 

β) Πιστοποιητικό/ά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης που βρίσκονται επί των οδών Δημητρίου-Καραολή & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, καθημερινά και ώρες 09:00π.μ.-14:00μ.μ., Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 463423, 461655.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μαρ 29

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 29/03/2021

                                                                                                         Αρ. Πρωτ. 270

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της προμήθειας ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θέρμης», προϋπολογισμού 29.400,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ενημερωτικού περιοδικού εντύπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Θέρμης», 10.000 χιλιάδων φύλλων μηνιαίως. Η προμήθεια αυτή έχει ως στόχο να προβάλλει τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση και να ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Θέρμης για τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δομές που υλοποιεί.

Συγκεκριμένα η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει:

Παραγωγή εντύπου και ειδικότερα: εκτύπωση OFFSET (μοντάζ, εκτύπωση σε κυλινδρική, ή επίπεδη ή κυλινδρικής αμφίπλευρης βιβλιοδεσίας (δίπλωμα).

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών, κατά τις ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ.-13:00 μ.μ. (Υπεύθυνη κα. Τσίτσογλου Παναγιώτα), τηλ.: 2310461655- 2310463423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Μαρ 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                  Θέρμη, 24/03/2021

                                                                                                          Αρ. Πρωτ: 257

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλώσιμων ειδών, για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και φαξ της επιχείρησης, προϋπολογισμού 11.455,55€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε:

Την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).                                                                                                                                                                                                     

Αρμόδια υπάλληλος: Τσίτσογλου Παναγιώτα

τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο: p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιούλ 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 28/07/2020

                                                                                               Αριθμ. Πρωτ. 1390

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης,  μυοκτονίας   και απώθησης φιδιών στα κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού της επιχείρησης, προϋπολογισμού 1.250,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε προσφορά στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι τη Δευτέρα 03/08/2020 και ώρα 13:00.

Αρμόδια υπάλληλος: Τσίτσογλου Παναγιώτα

τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο: p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιούλ 06

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 06/07/2020

Αρ. Πρωτ: 1256

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – αναγόμωσης – υδραυλικής δοκιμής, ελέγχου συστημάτων πυρόσβεσης και προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης, των κέντρων πολιτισμού & αθλητισμού της επιχείρησης, προϋπολογισμού 3.803,00€  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Παρασκευή 10/07/2020 και ώρα 13:00.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

α.  Οικονομική προσφορά.

β. Την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).                                                                                                                                                                                                     

Αρμόδια υπάλληλος: Τσίτσογλου Παναγιώτα

τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο: p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

                                                                                                                        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ