Archive for the ‘ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ’ Category

Σεπ 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 25/09/2019

Αρ. Πρωτ: 3082

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού της επιχείρησης, προϋπολογισμού 5.180,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι την Τρίτη 01/10/2019 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης. H προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Αυγ 02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 02/08/2019 Αριθμ. Πρωτ: 2463

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του Κέντρου Πολιτισμού Βασιλικών της Επιχείρησης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγάσει τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες της Δημοτικής Επιχείρησης.

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει: • να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, • να έχει έκταση από 285 τετραγωνικά μέτρα, ικανό να στεγάσει ένα (1) γραφείο γραμματείας εμβαδού 15 τ.μ., τουαλέτες εμβαδού 40 τ.μ., δύο (2) αίθουσες χορού-γυμναστικής εμβαδού 55 τ.μ. η κάθε μία, αποδυτήρια εμβαδού 5 τ.μ., δύο (2) αίθουσες εικαστικών εμβαδού 35 τ.μ. η κάθε μία, μία (1) αίθουσα ωδείου εμβαδού 25 τ.μ. και χώρο αναμονής εμβαδού 20 τ.μ..

Το ανωτέρω ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Η Επιχείρηση θα μπορεί να διαμορφώσει το μίσθιο κατάλληλα έτσι, ώστε να λειτουργήσει για τη χρήση που το προορίζει.

Η διάρκεια της μίσθωσης προτείνεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον ενός (1) έτους, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση.

Η Επιχείρηση θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες και ενημερώσει εγκαίρως τον εκμισθωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης που βρίσκονται επί των οδών Δημητρίου-Καραολή & Καπετάν Χάψα στη Θέρμη, καθημερινά και ώρες 09.00π.μ.- 14.00μ.μ.. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-463423, 461655. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιούν 26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 26/06/2019 Αριθμ. Πρωτ. 2059

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών στα κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού της επιχείρησης, προϋπολογισμού 1.250,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης, μέχρι την Τρίτη 02/07/2019 και ώρα 13:00.

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιούν 25

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 25/06/2019

Αρ. Πρωτ: 1977

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας & συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων της επιχείρησης, προϋπολογισμού 4.761,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι τη Δευτέρα 01/07/2019 και ώρα 13:00. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης.

H προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ιούν 21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 21/06/2019

Αρ. Πρωτ: 1887

ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση συντήρησης – αναγόμωσης, ελέγχου συστημάτων πυρόσβεσης και προμήθεια υλικών πυρανίχνευσης των κέντρων πολιτισμού & αθλητισμού της επιχείρησης, προϋπολογισμού 3.923,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλούμε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι την Πέμπτη 27/06/2019 και ώρα 13:00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση στο γραφείο προμηθειών της Επιχείρησης. H προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Αρμόδια υπάλληλος Τσίτσογλου Παναγιώτα, τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ