Archive for the ‘ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ’ Category

Μάι 24

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θέρμη 24/05/2018 Αριθμ.Πρωτ.: 1225

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ύστερα από την υπ’ αριθ. 122/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε΄ του Ν.3812/2009, περί προσλήψεως προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με τις οποίες τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 14 του Ν.2190/1994, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την λειτουργία των δομών ΚΔΑΠ της Επιχείρησης κατά την θερινή περίοδο 2018.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΠΕ) 4 Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Έως δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914). 3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται). 4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή από Παρασκευή 25/05/2018 έως Πέμπτη 31/05/2018 και ώρα 13.00 μ.μ.. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Δεκ 27

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

Σήμερα, 21/12/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 93/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 3570/21-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2017-2018

Δεκ 11

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018 Σήμερα, 11/12/2017 και ώρα 09:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 93/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 3471/8-12-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης: 1. Κατάρτιση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη ΠΦΑ είκοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων άθλησης για όλους κατά την περίοδο 2017-2018.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 2017-2018

 

Νοέ 23

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σήμερα 21/11/2017 και ώρα 09:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 93/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 3254/20-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ

 

Νοέ 23

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ λαμβάνοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 2017