Archive for the ‘ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ’ Category

Ιούν 14

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                          Θέρμη, 14|06|2017

                                                        Αριθμ.Πρωτ.:1388

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας δέκα (10) ημερών, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα έτους  2017».

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ’αριθ.152/2017 απόφαση του Δ.Σ.,

β) την υπ΄αριθ. 180/2017 απόφαση του Δ.Σ.,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε΄ του Ν.3812/2009,

ανακοινώνει την πρόσληψη  έξι  (6) ατόμων έκτακτου  προσωπικoύ, με τα αντίστοιχα προσόντα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ) 6 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής κάτοχοι διπλώματος ναυαγοσωστικής και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις με τους παραπάνω  Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση. Δέκα (10) ημέρες

( 03-14/07/2017)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις

(άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914).

Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (για την ειδικότητα των Ναυαγοσωστών)

4.Βεβαίωση ανεργίας  Ο.Α.Ε.Δ.  ή κάρτα ανεργίας.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από Πέμπτη 15|06|2017 έως  Τετάρτη 21|06|2017  και ώρα 13.00μμ.                                                                                             

                                                                                    Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του  Δ.Σ.

                                                                                                                    ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Φεβ 20

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

 Σήμερα 17/02/2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή  επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ.15/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 298/16-02-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Ιαν 31

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 17979/24-5-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λαμβάνοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Δεκ 12

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                                                      Θέρμη 06|12|2016

                                            Αριθμ. Πρωτ.: 2913

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 17979/24-5-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λαμβάνοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Δεκ 07

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

 Σήμερα, 02/12/2016  και ώρα 15:00 στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) συνεδρίασε η επιτροπή  επιλογής προσωπικού ορισμένου χρόνου που συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 5/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και μετά από την υπ΄αριθμ. 2845/28-11-2016  πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της επιτροπής για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΦΑ 2016