Archive for the ‘ΝΕΑ’ Category

Ιούν 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                             Θέρμη 19/06/2020

                                                                     Αριθμ.Πρωτ.:1085 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ύστερα από την υπ’ αριθ. 114/2020  απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προβεί στη πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  έως (2) μήνες, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την ολοκλήρωση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2019 – 2020  και την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά», ηλικίας 5 -12 ετών στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού  (πιστοποιημένες δομές ΚΔΑΠ της Επιχείρησης).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΛήψη ΑΙΤΗΣΗΛήψη

Ιούν 12

«Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά, έτους 2020»

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται να λειτουργήσει την «Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση για Παιδιά» ηλικίας 5-12 ετών, το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 1 Ιουλίου μέχρι και Τρίτη 31 Ιουλίου 2020 στα Κέντρα Πολιτισμού Τριαδίου και Νέας Ραιδεστού.

          Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ..

          Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε δώδεκα (12,00) ευρώ το παιδί ανά βδομάδα, για δύο (2) ή τρία (3) παιδιά ή και περισσότερα (αδέρφια) που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε οκτώ (8,00) ευρώ το παιδί ανά βδομάδα.

          Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην προαναφερόμενη δράση, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deppath.gr) στα Κ.Π. Τριαδίου και Ν.Ραιδεστού  το διάστημα 15 – 30/06/2020.

 

Πληροφορίες:

Κ.Π. Τριαδίου: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 16.00 – 21.00. Τηλεφ: 2310467609

Κ.Π. Ν.Ραιδεστού: Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 14.00 – 21.00. Τηλεφ: 2310465607

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαδάκη Αθηνά

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιούν 09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέρμη, 09/06/2020

                                                                                                     Αρ. Πρωτ: 977

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών χορδίσματος-συντήρησης πιάνων και επισκευής μουσικών οργάνων της επιχείρησης, προϋπολογισμού 2.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης για την ανωτέρω υπηρεσία, μέχρι τη Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 13:00.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

α.  Οικονομική προσφορά.

β. Την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).                                                                                                                                                                                                     

Αρμόδια υπάλληλος: Τσίτσογλου Παναγιώτα

τηλ. 2310463423, ηλ. ταχυδρομείο: p-tsitsoglou@thermi.gr, (φαξ) 2310464423.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Απρ 06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέρμη, 6 Απριλίου 2020

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. κατ’ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του », με απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει την απαλλαγή καταβολής διδάκτρων για τους σπουδαστές-συμμετέχοντες στις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις που υλοποιεί η επιχείρηση από 11/3/2020 μέχρι νεωτέρας.

Ιούν 14

Καλοκαιρινό πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2019»

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Δήμου μας να παρέχει σε νέες και νέους την δυνατότητα συμμετοχής σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες, η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ διοργανώνει φέτος το καλοκαίρι το πρόγραμμα «Παιδί &Θάλασσα». Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το νερό, ώστε να αποβάλλουν τις φοβίες τους μέσω του ομαδικού παιχνιδιού και παράλληλα να βελτιώσουν τις ικανότητες τους, στην επίπλευση και στην κολύμβηση. Το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται με ομαδικά παιχνίδια στη θάλασσα και στην αμμουδιά (beach Volley, beach Soccer). Τα παιδιά θα συνοδεύονται από γυμναστές, ναυαγοσώστες και συνοδούς του προγράμματος, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και συνοδός – ιατρός.

Η μετακίνηση θα γίνεται με λεωφορεία από τα σημεία συνάντησης-εκκίνησης ανά οικισμό, προς στην παραλία Βεργιά, στη Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής και επιστροφή. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά δημοτών και κατοίκων Θέρμης που έχουν γεννηθεί τα έτη 2005 έως 2012.

Προϋποθέσεις για την συμμετοχή είναι:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Κηδεμόνα. 2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία των παιδιών (ή Αντίγραφο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή) 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για τις ειδικές εκπτώσεις. 4. Εκκαθαριστικό Εφορίας για τις ειδικές εκπτώσεις.

Tο «Παιδί & Θάλασσα 2019» θα υλοποιηθεί από τις 01 έως 19 Ιουλίου 2019

Συμμετοχές /           Περίοδοι Μία (1)       εβδομάδα Δύο (2)     εβδομάδες Τρείς (3) εβδομάδες 1 παιδί                                20,00€                         40,00€                         60,00€ 2 παιδιά – αδέρφια            35,00€                         70,00€                         105,00€ 3 παιδιά – αδέρφια           45,00€                          90,00€                         135,00€

———————————————————————————————–

Τέκνα Πολύτεκνων & Μονογονεϊκών Οικογενειών

10,00€ ανά παιδί     20,00€ ανά παιδί       30,00€ ανά παιδί

————————————————————————————————-

Τέκνα μακροχρόνιων άνεργων γονέων (ένας εκ των δύο να είναι, άνω των 12μηνών)

10,00€ ανά παιδί 20,00€ ανά παιδί 30,00€ ανά παιδί

————————————————————————————————

Τέκνα γονέων με ετήσιο εισόδημα μικρότερο 6.000,00€(οικογενειακό εισόδημα)

10,00€ ανά παιδί 20,00€ ανά παιδί 30,00€ ανά παιδί

————————————————————————————————-

Κατάθεση αιτήσεων από 18 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου 2019 στα παρακάτω σημεία: Κάτοικοι Δ.Δ. Υπηρεσία Ημέρες Ώρες

ΘΕΡΜΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΜΗΣ Τηλ, 2310 46 34 23 ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 08,00 – 20,00 ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08,00 – 15,00

——————————————————————————–

ΤΡΙΑΔΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ Τηλ, 2310 46 76 09 ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08,00 – 15,00

——————————————————————————–

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΛΑΚΚΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Τηλ, 2310 46 55 07 ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08,00 – 15,00

——————————————————————————– Ν. ΡΥΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Τηλ, 2392 07 13 73 ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08,00 – 15,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ Τηλ, 2392 06 43 60 ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 08,00 – 15,00

—————————————————————————- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Τηλ, 2396 02 23 77 ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10,00 – 13,00